REKLAMA

Kontakt telefoniczny:
+48 533 100 027

E-mail:
reklama@grupabroker.pl

Adres korespondencyjny
ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków

Wydawcą Serwisu VideoFinanse.pl jest:
rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

z siedzibą w Warszawie (01-192), przy ul. Leszno 14,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980;
NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183.

REGULAMIN SERWISU VIDEOFINANSE.PL

Rozdział I. Wprowadzenie

1. Właścicielem serwisu VideoFinanse.pl jest rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. , zwana dalej "Spółką" z siedzibą w Warszawie (01-192), przy ul. Leszno 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, i adresie do korespondencji: e-mail: office@eBroker.pl.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z usług oferowanych przez serwis VideoFinanse.pl, zwany dalej "Serwisem".
3. Serwis jest porównywarką finansową wraz stronami i podstronami tematycznymi służącymi do prezentacji, opisu wraz z komentarzami, wyszukiwania i porównywania ofert instytucji finansowych (banków i doradców finansowych) w grupach produktów - pożyczka ekspresowa, kredyt gotówkowy, konto osobiste.
4. Dane i informacje do aktualizacji serwisu VideoFinanse.pl pochodzą z materiałów i informacji pozyskiwanych ze źródeł publicznych oraz bezpośrednio od instytucji finansowych. Dane te są na bieżąco weryfikowane i wprowadzane do systemu w celu aktualizacji. Okresowo dane te podlegają weryfikacji przez poszczególne banki i inne instytucje finansowe. Aktualizacja tych danych w serwisie odbywa w sposób bezpośredni i codziennie.
5. Informacje dotyczące oferty zawartej w serwisie VideoFinanse.pl dotyczą danych subiektywnie wybranych przez pracowników Spółki a w szczególności grup produktów finansowych oferowanych na rynku polskim oraz ofert poszczególnych banków i instytucji finansowych które w ocenie Spółki są reprezentatywne, aktualne i wiarygodne.
6. Spółka nie wyklucza możliwości udostępnienia przez poszczególne banki oferty produktów nie występujących w ofercie serwisu VideoFinanse.pl
7. Spółka poprzez prowadzenie Serwisu świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.

Rozdział II. Zakres i forma oferty

Zakres i forma oferty obejmuje:
1. Pośrednictwo w zakresie promocji ofert handlowych i zawierania umów kredytowych, pożyczki, rachunku bankowego w sposób bezpośredni z daną instytucją finansową będące w ofercie serwisu VideoFinanse.pl
2. Udostępnienie możliwości prezentacji i porównania ofert instytucji finansowych według przyjętej metodologii na tzw. videotablicach.
4. Prezentacja ofert z możliwością wysłania formularza kontaktowego w celu kontaktu pracowników lub doradców danej instytucji finansowej.
5. Działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem poszczególnych ofert i produktów banków lub innych instytucji finansowych.
6. Możliwość otrzymania odpowiedniej oferty na adres e-mail pozostawiony dobrowolnie w formularzu na stronie serwisu VideoFinanse.pl

Rozdział III. Zasady świadczenia usług

1. Żeby korzystać z serwisu VideoFinanse.pl jest wymagane:
    a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
    b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
2. Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od Spółki, Spółka nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Spółka pragnie poinformować, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie.
4. Spółka informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn. aby przesyłane informacje odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
5. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze nie zgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez Spółkę wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

Rozdział IV. Zawieranie i rozwiązywanie umów

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i rozwiązywania umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Korzystanie z serwisu VideoFinanse.pl nie wymaga zawarcia umowy ze spółką rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Dostęp do informacji i poszczególnych części operacyjnych serwisu, który nie wymaga zalogowania jest anonimowy.
3. Wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie go do banku, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy pośredniczącej lub doradcy finansowego nie jest równoznaczne z zawarciem umowy i nie wymaga zastosowania przepisów kodeksu cywilnego. Kontakt oraz spotkanie z doradca finansowym jest bezpłatne i z tego tytułu użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowy kosztów. Nie zobowiązuje go to również do zawarcia umowy.
4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zwróci się do administratora portalu o usunięcie jego danych kontaktowych.
5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Serwisu pod adresem http://videofinanse.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Rozdział V. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub oferty zawartej na jego stronach o ile nie jest to związane z ofertą banku lub innej instytucji finansowej.
2. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki w postaci elektronicznej na adres: office@eBroker.pl
3. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika w formie pisemnej.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VI. Partnerzy

1. Spółka publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką ("Partnerzy"), które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Portalu.
4. Świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów Spółki, jak również świadczenie innych usług marketingowych następuje po zawarciu przez Spółkę umowy z Partnerem.

Rozdział VII. Ochrona danych osobowych

1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa o ochronie danych"), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług ("Dane"). W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.
3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu Użytkownik wyraża zgodę na:
    - przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celu przekazania danych niezbędnych do realizacji usługi, instytucjom rynku finansowego, dopuszczonym do obrotu na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz współpracującym ze Spółką, a także w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki (obligatoryjnie),
    - przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez Spółkę. Pod pojęciem "raportów, rankingów, artykułów, newsletterów" należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Spółki i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie).
4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych.
6. W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozdział VIII. Prawa autorskie

1. Udostępniana Użytkownikom porównywarka finansowa wraz z serwisem VideoFinanse.pl funkcjonuje w oparciu o opracowany przez Spółkę autorski i subiektywny system umieszczania i porównywania produktów bankowych i finansowych. Zarówno porównywarka finansowa, jak i wygenerowane za jej pomocą informacje dotyczące ofert banków, inne materiały dostępne w Portalu, w szczególności wszelkie materiały pisemne, raporty, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, oraz udostępnione w Portalu narzędzia, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
2. Informacje generowane przez serwis VideoFinanse.pl oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne w Portalu mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
3. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, sprzedaż, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób niż wskazany powyżej, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Spółki, w zakresie określonym przez Spółkę w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować się ze Spółką pod adresem wskazanym w Regulaminie.
4. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
5. Videotablice, prezentowane w Serwisie są chronionym wzorem przemysłowym.
6. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Spółki na zasadach ogólnych.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
2. Informacje dotyczące ofert banków, funduszy inwestycyjnych czy towarzystw inwestycyjnych prezentowane w Portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - za pomocą serwisu VideoFinanse.pl, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.
3. Zawarcie umowy z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania finansowania.
4. Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez porównywarkę finansową nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet.
5. Umowy zawarte zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.
7. Spółka zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych powodów, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności lub rozpoczęcie świadczenia nowych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

POLITYKA POUFNOŚCI

I. Założenia ogólne

1. Spółka rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. jest właścicielem portalu VideoFinanse.pl i w trosce o prywatność swoich Użytkowników przedsięwzięła odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu.

2. Wszystkie dane zbierane przez portal VideoFinanse.pl są dobrowolnie. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numery telefonów oraz inne dane niezbędne do nawiązania kontaktu przez poszczególne instytucje finansowe są wykorzystywane wyłącznie przez firmę rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. do rejestracji użytkowników zainteresowanych kontaktem z doradcą finansowym, doradcą banku, pośrednikiem ubezpieczeniowym lub doradcą innych firm z którymi firma rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ma podpisana umowę współpracy oraz do wysyłki artykułów, informacji lub innych publikacji na które użytkownik wyrazi zgodę i nie są kopiowane, przetwarzane i wykorzystywane do żadnych innych celów. Rejestracja użytkowników zainteresowanych kontaktem z doradcami poszczególnych firm i instytucji oraz otrzymywaniem materiałów o których mowa powyżej odbywa się na formularzach kontaktowych poszczególnych instytucji i podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

3. rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych swoich Użytkowników. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.

4. Serwis w trosce o bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników umożliwia modyfikację lub usunięcie ich danych osobowych z bazy danych. Modyfikacja lub usunięcie danych musi zostać zgłoszone w formie pisemnej na adres: office@eBroker.pl

II. Cookies (ciasteczka) i szyfrowanie informacji.

1. Podczas wypełniania wniosków rejestracyjnych zostaje otwarty specjalny kanał, szyfrowany technologią SSL, którego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość połączenia kanału SSL odpowiada jego operator.

2. Serwis zawsze korzysta z tzw. "cookies", czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera Użytkownika identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Poprawia to znacząco sprawność korzystania z serwisu VideoFinanse.pl. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych.

III. Prawa autorskie

1. Serwis VideoFinanse.pl bazuje na materiałach ( materiały pisemne, grafika, witryny www, znaki towarowe, handlowe i firmowe ) i informacjach ( w zakresie oferowanym przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe ) publikowanych lub udostępnionych przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne podmioty współpracujące z Serwisem i korzysta na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej.

2. Zakazane jest kopiowanie, publikowanie, zapisywanie na dyskach, modyfikowanie jak również rozpowszechnianie tych materiałów lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki.

IV. Postanowienia końcowe

Spółka rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Poufności portalu VideoFinanse.pl zmiany te jednak nie mogą ograniczyć zakresu ochrony Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób naruszać bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

KONTAKT

Wydawcą Serwisu VideoFinanse.pl jest:
rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

z siedzibą w Warszawie (01-192), przy ul. Leszno 14,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980;
NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183.